معرفی هیات اسکیت

سرپرست قدسیه عبدالهی
نایب رئیس بانوان حدیث کاشی حدیث کاشی
دبیر فرشید خسروی فرشید
خزانه دار هادی زاهدی هادی زاهدی
bigtheme