معرفی هیات بدمینتون

رئیس منصور کاظمی منصور کاظمی
نایب رئیس بانوان زهرا جهانشاهی زهرا حجهانشاهی
دبیر جوادکاظمی و
خزانه دار سعید مستعلی زاده سعید مستعلی زاده
bigtheme