معرفی هیات تنیس روی میز

رئیس حمزه وفایی همزه وفایی
نایب رئیس بانوان فاطمه خدامی فاطمه خدامی
دبیر هادی موسی پور New Doc_1
خزانه دار حامد دادوند حامد دادوند
bigtheme