معرفی هیات جانبازان و معلولین

رئیس اکبر محبی اکبر محبی
نایب رئیس بانوان مهدیه نگارستانی مهدیه نگارسنانی
دبیر محمد سلامتی محمد سلامتی
خزانه دار محسن شهبا محسن شهبا
bigtheme