معرفی هیات رزمی

رئیس مرتضی ذوالعلی مرتضی ذوالعلی
نایب رئیس بانوان  
دبیر علی امیری علی امیری
خزانه دار امین زارع عسکری امین زارع عسکری
bigtheme