معرفی هیات شطرنج

رئیس احسان بنی اسد  احسان بنی اسد
نایب رئیس بانوان  ندا ثنایی
 
دبیر اسماعیل ولی شاهی  اسماعیل ولی شاهی
خزانه دار محسن خسروی  
bigtheme