معرفی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی

رئیس رضا برومند برومند
نایب رئیس بانوان آسیه سلمانی آسیه سلمانی
دبیر مجید خالقی مجید خالقی
خزانه دار جواد حقگو جواد حقگو
bigtheme