معرفی هیات ووشو

رئیس محمد امانی امانی
نایب رئیس بانوان نصرت رحیمی نصرت رحیمی
دبیر غلامرضا رحیمی غلامرضا رحیمی
خزانه دار محمد مظفری محمد مظفری
bigtheme