معرفی هیات ژیمناستیک

رئیس وحید رنجبر رنجبر
نایب رئیس بانوان معین الدینی  
دبیر سمانه کارگر سمانه کارگر
خزانه دار رضا فخر آبادی رضا فخر ابادی
bigtheme