معرفی هیات کاراته

رئیس مصطفی قرایی مصطفی قرایی
نایب رئیس بانوان فاطمه قرایی فاطمه قرایی
دبیر فرزانه فرخ فرزانه فرخ
خزانه دار سمیرا خالقی سمیرا خالقی
bigtheme