معرفی کارمندان

ردیف

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات پست الکترونیک

۱

هادی خدادادپور

ریاست

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

Hadikhodadadpour@gmail.com

۲

شهناز مستعلی زاده

مسئول امور دفتری ؛ ورزش بانوان و بیمه ورزشی

دیپلم

۳

قدسیه عبداللهی

کارشناس امور فرهنگی و جوانان و مسئول روابط عمومی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

Abdollahiqodsiyeh@ymail.com

۴

مهرعلی نخعی

کارپرداز

ابتدایی

۵

مجید معصومی

سرایدار

دیپلم

bigtheme