معرفی هیات کشتی

رئیس حسن میر محمدی میرمحمدی
نایب رئیس بانوان  
دبیر نادر صباحی نادر صباحی
خزانه دار زهرا وفایی زهرا وفایی
bigtheme